תקנון

 

א. כללי

 • ללא אישור התלמיד וההורים את התקנון וחתימה על טפסי אישורי ההורים לא יוכל/תוכל התלמיד/ה להשתתף בתכניות האוניברסיטה העברית לנוער.
 • על התלמיד/ה להתנהג באופן הולם, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים באוניברסיטה.
 • התלמיד/ה והוריו/ה מצהירים כי התלמיד/ה לומד/ת במערכת החינוך הרגילה וכי הוא/היא במצב בריאותי תקין ואינו/ואינה סובל/ת מכל מחלה ו/או מגבלה העשויה למנוע ממנו/ה עיסוק בחומרי מעבדה. על  ההורים להודיע על כל שינוי במצב בריאותו/ה של התלמיד/ה כאמור בצירוף חוות דעת רפואית במקרה הצורך. המשך השתתפותו/ה בפעילויות ייקבע ע"י האוניברסיטה העברית לנוער.
 • כל תלמיד/ה אחראי/ת לברר עם המדריך/ה המקצועי/ת או במשרדים באיזו כיתה/מעבדה מתקיימת הפעילות בה הוא/יא משתתף/ת. תלמיד/ה אינו/ה רשאי/ת להיכנס לכיתות של פעילויות שאינו/הם רשום/ה אליהן.
 • התלמיד/ה והוריו/ה יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י התלמיד/ה לאוניברסיטה לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק.
 • האוניברסיטה לנוער תהיה רשאית להפסיק באופן זמני /או לצמיתות את השתתפותו/ה של תלמיד/ה אשר הפר את הוראות התקנון.
 • בכל תלונה אודות הפעילות, יש לפנות למשרדי האוניברסיטה העברית לנוער באמצעות כתובת המייל- outreach@savion.huji.ac.il סגל האוניברסיטה העברית לנוער מתייחס ברצינות רבה לכל תלונה, ויעשה את המרב כדי לטפל בה.

 

ב. מדיניות ביטול פעילות

1. מחנות מדע (נוער שוחר מדע):

 • דמי רישום בסך 5% מעלות המחנה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) לכל נרשם / משתתף לא יוחזרו בכל מקרה.
 • ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד לכל נרשם / משתתף, עד 14 יום ממועד הרישום ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
 • ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום השני לפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 300 ₪ לכל נרשם / משתתף.
 • כל ביטול שיתקבל החל מיום הפעילות השלישי ואילך יחויב במלוא סכום הפעילות לכל נרשם / משתתף.
 • ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

*מדיניות ביטולים במקרי קורונה:

 • במקרה של ביטול השתתפות במחנה, לפני תחילתו, עקב הידבקות של נרשם בנגיף הקורונה או כניסתו לבידוד, יוחזר התשלום ששולם, בניכוי דמי רישום.                                                           
 • במקרה של הידבקות בנגיף הקורונה של משתתף או כניסתו לבידוד במהלך המחנה, או במקרה של ביטול המחנה עקב הידבקות איש צוות בנגיף הקורונה, יינתן החזר חלקי למשתתפים בהתאם לימי המחנה שלא התקיימו עקב כך.

 

2. חוגים ותוכניות שנתיות (נוער שוחר מדע):

 • דמי רישום בסך 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) לא יוחזרו בכל מקרה.
 • ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד, עד 14 יום ממועד הרישום ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
 • ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום הרביעי לפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 250 ₪.
 • כל ביטול אחרי המפגש החמישי ואילך יחויב במלוא סכום הפעילות.
 • ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

 

3. סדנאות מקוונות (נוער שוחר מדע):

 • ביטול עד שני ימי עבודה לפתיחת הפעילות יחויבו ב- 35 ש"ח. ביטול עד המפגש השני בפעילות כולל יחויבו ב- 65 ש"ח. ביטול שיעשה לאחר מכן יגרור חיוב בשכ"ל מלא
 • ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il  חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

 

4. מגמות על אזוריות:

-ביטולים שיתקבלו עד לתאריך 31.10 של אותה שנה (שנת ההרשמה) יחויבו ב 5% מעלות המגמה (ללא התייחסות למועד הרישום).
-ביטולים שיתקבלו לאחר 31.10 ועד לתאריך 31.12 של אותה שנה יחויבו בסך של 350 ₪.
-ביטולים שהתקבלו מתאריך 1.1 של השנה הבאה יחויבו בסכום המלא של המגמה.